مقــــــــالات علمـــــــی مديـــــــريت آمــــوزشــــــــی

بررسی نقش آموزش­های دانشگاهی در ایجاد و پرورش

ویژگی­های شهروند حرفه­ای از دیدگاه دانشجویان سال آخر رشته­­های

علوم انسانی (مقطع کارشناسی)

دانشگاه­­های آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران

 

دکتر اصغر شریفی، دکتر عبدالرحیم نوه­ابراهیم، فاطمه اسلامیه

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش آموزش­های دانشگاهی در ایجاد و پرورش ویژگی های شهروند حرفه­ای از دیدگاه دانشجویان سال آخر رشته ­های علوم انسانی (مقطع کارشناسی) دانشگاه­­های آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران در سال تحصیلی 88­-­­­87 انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر سال آخر رشته­های علوم انسانی (مقطع کارشناسی) واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران به تعداد (N=16746) بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول «گرجسی و مورگان» (n=413) نفر برآورد گردید که ابتدا به شیوه تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای و سپس تصادفی طبقه­ای انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته 47 گویه‌ای در مقياس هفت درجه­ای بوده است. روایی پرسش­نامه با مطالعه منابع و اخذ نظرات چند تن از اساتید باتجربه و صاحب­نظر بدست آمد. برای محاسبه پایایی آن نیز تعداد 35 پرسشنامه بین جامعه آماری (غیر از نمونه اصلی) توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب 0.97 برآورد گردیده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد، نمودار، میانگین، انحراف استاندارد و ... و آزمون­های استنباطی همچون آزمون تی تک نمونه­ای، آزمون تی برای دوگروه مستقل، آزمون لون، آزمون تحلیل واریانس و همچنین آزمون تعقیبی فیشر از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش­های دانشگاهی نقشی در ایجاد و پرورش ویژگی­های شهروند حرفه­ای در دانشجویان نداشته است. همچنین بین نظرات آزمودنی­ها در مورد نقش آموزش­های دانشگاهی در ایجاد و پرورش ویژگی­های شهروند حرفه­ای از نظر سن و وضعیت تاهل تفاوت معناداری مشاهده نشده است. اما بر حسب جنسیت تنها از نظر مولفه بهره وری تفاوت معناداری بین نمرات مشاهده شده است. همچنین بر حسب نوع دانشکده نیز تفاوت معناداری بین نمرات در مولفه­های تفکر خلاقانه، ارتباطات اجتماعی اثربخش و بهره­وری مشاهده شده است.

 

واژگان کلیدی: آموزش دانشگاهی­­، شهروند حرفه­ای، سواد عصر جدید، تفکر خلاقانه،ارتباطات اجتماعی اثربخش، بهره­وری.

 

منبع: فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی گرمسار. سال سوم. بهار ۱۳۸۸.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت ۱۹:۳۵ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  |