مقــــــــالات علمـــــــی مديـــــــريت آمــــوزشــــــــی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک­های مدیریت تعارض مدیران دانشگاهها 

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک­های مدیریت تعارض مدیران دانشگاه­ها انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه ده کشور به تعداد 115 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 92 نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض «رابینز» (1994) مشتمل بر 30 گویه در طیف هفت درجه­ای لیکرت با ضریب آلفای 90/0 و پرسشنامه هوش هیجانی «بارآن» (1997) مشتمل بر 25 گویه در طیف پنج درجه­ای لیکرت با ضریب آلفای 91/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین مولفه­های هوش هیجانی و سبک­های مدیریت تعارض مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه ده کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بطوریکه 2/82 درصد تغييرات مدیریت تعارض را می­توان از طریق هوش هیجانی تبیین نمود.

 

واژگان کلیدی: مدیریت تعارض، هوش هیجانی، مدیران آموزش.

منبع: فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. سال 6. شماره 3. صص 83-69.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت ۲۲:۱۹ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

 

 مديريت‌ تعارض‌

 

 

مرتضی‌ كرمی و احمد گودرزی

 

چكيـــــده‌:

امروز صاحبنظران‌ مديريت‌ براين‌ باورند كه‌ نيروي‌ انساني‌ به‌ عنوان‌ اصليترين‌ دارايي‌ سازمانها و به‌ عنوان‌ مزيت‌رقابتي‌ مطرح‌ است‌ و وجود روابط سالم‌ مبتني‌ بر همكاري‌ و همدلي‌ بين‌ اين‌ منابع‌ ارزشمند از جمله‌ مهمترين‌ عوامل‌ اساسي‌براي‌ موفقيت‌ درهمه‌ سازمانها اعم‌ از صنعتي‌، اداري‌، خدماتي‌، آموزشي‌ و مانند آنهاست‌. از طرف‌ ديگر با توجه‌ به‌ پيچيدگي‌ روزافزون‌ سازمانها و تفاوت‌ در انديشه‌، نگرش‌ و باورهاي‌ افراد، تعارض‌ به‌ عنوان‌جزء اجتناب‌ناپذير زندگي‌ سازماني‌ امروز مطرح‌ است‌. نكته‌ قابل‌ توجه‌ اينجاست‌ كه‌ اجتناب‌ناپذير بودن‌ تعارض‌ بر منفي‌ بودن‌آن‌ نيست‌ بلكه‌ چه‌ بسا اگر تعارض‌ خوب‌ مديريت‌ شود، براي‌ سازمان‌ مفيد نيز باشد. به‌ عبارت‌ ديگر تعارض‌ سكه‌اي‌ است‌ كه‌دو وجه‌ مثبت‌ و منفي‌ دارد و شيوه‌ برخورد و يا رويارويي‌ با آن‌ است‌ كه‌ اثر آن‌ را براي‌ سازمان‌ تعيين‌ مي‌كند. از اين‌رو، بي‌شك‌توانايي‌ مديريت‌ و كنترل‌ پديده‌ تعارض‌ در سازمانها از مهمترين‌ مهارتهاي‌ مديريت‌ است‌ كه‌ مديران‌ امروز نيازمند آن‌ هستند.دراين‌ مقاله‌ سعي‌ شده‌ است‌ با ارايه‌ مفهوم‌ تعارض‌، سطوح‌ و انواع‌ آن‌ و رابطه‌ آن‌ با عملكرد و سبكها و راهبردهاي‌مديريت‌ تعارض‌ گاهي‌ در راستاي‌ آشنايي‌ مديران‌ با اين‌ مهارت‌ مديريتي‌ برداشته‌ شود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سوم فروردین ۱۳۸۶ساعت ۱۵:۲۸ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  |