مقــــــــالات علمـــــــی مديـــــــريت آمــــوزشــــــــی

میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی

(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان)

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه

 
پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به تعداد 8725 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول »گرجسی و مورگان» 368 نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­‌ها، پرسشنامه­‌ای محقق ساخته با عنایت به ابعاد حقوق شهروندی «مارشال» (1992) مشتمل بر 21 سوال در مقياس 5 درجه­ای بوده است. روایی پرسشنامه با اخذ نظرات چند تن از اساتید باتجربه و صاحب­نظر بدست آمد. برای محاسبه پایایی آن نیز تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب 89/0 برآورد گردیده است. داده­‌های گردآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی همچون آزمون تی تک نمونه‌ای، آزمون تی برای دو گروه مستقل و آزمون لون و از طریق نرم­‌افزار آماریSPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه سمنان از حقوق شهروندی در سطح ضعیفی قرار دارد. در بررسی مقایسه­‌ای بین میزان آگاهی دانشجویان دختر و پسر از حقوق شهروندی نیز تفاوت معناداری مشاهده نشده است.
 
کلید واژه­‌ها: شهروند، حقوق، مدنی، اجتماعی، سیاسی.
منبع: دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي. سال 3. شماره 6. پاییز و زمستان 91. صص 124-109.
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت ۱۱:۴۱ قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

ارزیابی استانداردهای سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با گرایش به یادگیری الکترونیکی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی استانداردهای سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با گرایش به یادگیری الکترونیکی بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان رشته علوم‌انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تشکیل داده­اند که تعداد آنها 9335 نفر بوده است و حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» 384 نفر تعیین و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسش‌نامه­ محقق ساخته سواد اطلاعاتی در مقیاس هفت درجه­ای و یادگیری الکترونیکی در مقیاس پنج درجه­ای بوده است. روایی هر دو ابزار از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه­ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 80/0 و 73/0 به‌دست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی هم‌چون آزمون كالموگروف اسميرنف، tتک گروه، t مستقل، فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که میزان گرایش دانشجویان مورد مطالعه به یادگیری الکترونیکی بالاتر از متوسط جامعه می­باشد. سطح آگاهی دانشجویان از استانداردهای پنج‌گانه سواد اطلاعاتی نیز بالاتر از متوسط جامعه می­باشد. نتایج دیگر نیز حاکی از آن بود که بين سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان مورد مطالعه و گرایش آنها به یادگیری الکترونیکی رابطه معناداري وجود دارد.

 

واژگان كليدي: ICT، سواد اطلاعاتی، یادگیری الکترونیکی.

منبع: فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. دوره 2. شماره 2. زمستان 90. صص 53-35.

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم خرداد ۱۳۹۲ساعت ۲۳:۳۱ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی میزان برخورداری دانشجویان از فضائل چهارگانه شهروند آرمانی افلاطون 

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان برخورداری دانشجویان هزاره سوم از فضائل چهارگانه شهروند آرمانی افلاطون انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان به تعداد 6741 نفر تشکیل داده­اند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 364 نفر از آنان به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه­ای محقق ساخته در ابعاد چهارگانه فضائل شهروند آرمانی افلاطون (فرزانگی، شجاعت، خویشتنداری و عدالت) در طیف چهار درجه­ای بوده است که روایی آن از نظر صوری، محتوایی و سازه مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ، برابر با 77/0 بدست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون­های K-S و tتک نمونه­ای از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان برخورداری دانشجویان از فضائل چهارگانه شهروند آرمانی افلاطون بالاتر از حد متوسط بوده است.

 

کلید واژه­ها: شهروند جهانی، فرزانگی، شجاعت، خویشتنداری و عدالت.

منبع: همایش بین المللی آموزش و جهانی شدن. مهر 91. دانشگاه شهید بهشتی.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ساعت ۲۰:۱ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

جایگاه دانشگاه قرن بیست و یک در تربیت شهروند جهانی

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه دانشگاه قرن 21 در تربیت شهروند جهانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که به ترتیب برابر با 55 و 1460 نفر بوده­اند، تشکیل داده­اند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 50 نفر از اعضای هیات علمی و 304 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه­ای محقق ساخته در طیف چهار درجه­ای بوده است که روایی آن از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی گردیده و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ، برابر با 76/0 بدست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک آزمون­های K-S، کومو، تحلیل عاملی و تی تک گروه از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که از نظر اعضای هیات علمی، مهارت­های مورد نیاز شهروند جهانی در قرن 21 عبارتند از مهارت­های فناوری، نوآوری، اجتماعی، فردی، فرهنگی، مدیریتی، اخلاقی، اقتصادی، محیطی، سیاسی، سلامتی و پژوهشی. از نظر دانشجویان نیز، دانشگاه نقش قابل توجهی در افزایش سطح آگاهی آنان از مهارت­های فوق داشته است.

 

کلید واژه­ها: شهروند جهانی، مهارت­های شهروند جهانی.

منبع: همایش بین المللی آموزش و جهانی شدن. مهر 91. دانشگاه شهید بهشتی.

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱ساعت ۱۰:۵۰ قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

شناسایی مهارت­های مورد نیاز دانشجویان جهت ورود به بازار کار در عصر جهانی شدن و میزان انطباق آموزش­های دانشگاهی با این نیازها

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی مهارت­های مورد نیاز دانشجویان جهت ورود به بازار کار در عصر جهانی شدن و میزان انطباق آموزش­های دانشگاهی با این نیازها انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت­های تولیدی و خدماتی مستقر در شهر تهران بوده­اند که بر اساس جدول مورگان و با توجه به نوع تحقیق، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تعیین و با روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه­ای محقق ساخته در طیف پنج درجه­ای بوده است که روایی آن از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آن با اجرای آزمایشی بر روی نمونه­ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (83/0) بدست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون کالموگروف اسمیرنف، کومو، تحلیل عاملی، t تک نمونه­ای و فریدمن از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که به ترتیب شش مهارت فنی و ابزاری، شناختی، شخصیتی، ارتباطی، مدیریتی و سازمانی از جمله مهارت­های کلیدی و مورد نیاز دانشجویان جهت ورود به بازار کار در عصر جهانی شدن می­باشند. همچنین از نظر کارفرمایان، آموزش­های دانشگاهی در زمینه آموزش سه مهارت فنی و ابزاری، شناختی و سازمانی به دانش­آموختگان موفق عمل ننموده­اند؛ اما در ایجاد و آموزش مهارت­های شخصیتی، ارتباطی و مدیریتی به دانش­آموختگان موفق بوده­اند. به طوریکه بیشترین تاثیر این آموزش­ها بر روی افزایش مهارت­های ارتباطی دانش آموختگان و کمترین تاثیر بر روی آموزش مهارت­های شناختی آنان بوده است.

 

کلید واژه ها: آموزش، دانشگاه، بازار کار.

منبع: مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی آموزش. اردیبهشت ۹۱.

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ساعت ۱۱:۵۸ قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

شناسایی چالشهای پیش روی شهروندان تهرانی جهت مشارکت در

فعالیتهای شهرداری و ارائه چارچوبی جهت رفع آنها 

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی چالش­های پیش روی مشارکت شهروندان تهرانی در فعالیت­های شهری و ارائه چارچوبی جهت رفع آنها انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان تهرانی ساکن در شهر تهران بوده­اند که به دلیل ضرورت لحاظ نمودن ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنها، ابتدا شهر تهران به پنج حوزه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم و با توجه به جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد 384 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای و طبقه­ای از بین این حوزه­ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ای محقق ساخته در طیف هفت درجه­ای بوده است که روایی آن از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آن با اجرای آزمایشی بر روی نمونه­ای 40 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (80/0) بدست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک روشهای آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون کومو، تحلیل عاملی، تی برای دو گروه مستقل، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که به ترتیب هشت عامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فناوری، خانوادگی، انگیزشی و آموزشی از جمله چالش­های پیش روی مشارکت شهروندان تهرانی در فعالیت­های شهری هستند. نتایج دیگر پژوهش نیز نشان داده است که بین نظرات آزمودنی­ها پیرامون چالش­های مشارکت شهروندی در فعالیتهای شهری از نظر جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما از نظر سطح تحصیلات تفاوت معناداری بین گروه­ها وجود دارد. به طوریکه این تفاوت بیش از همه در بین افرادی که از سطح تحصیلی دکتری برخوردار بوده­اند، با افرادی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس بوده­اند، نمود پیدا کرده است.

 

کلید واژه: مشارکت، شهروندان، چالش.

منبع: همایش شهرداری بمنزله نهاد اجتماعی. اسفند ۹۰.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۱ساعت ۱۶:۴۹ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی رابطه بین میزان پایبندی به معنویت و میزان برخورداری

از ویژگی­های شهروندی (قرن 21) در بین دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین میزان پایبندی به معنویت و میزان برخورداری از ویژگی های شهروندی (قرن 21) در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 90-89 انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آمـــاری پژوهش شامل کلیه دانشجویان سال آخر دانشکده علوم انسانــی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهـــران جنوب به تعداد (N=2065) نفر بوده است که حجم نمونه مطابق با جدول مورگـــان (n=327) نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه تصادفی طبقه­ای از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش میزان پایبندی دانشجویان به معنویت با ضریب آلفای 87/0 و میزان برخورداری آنها از ویژگی­های شهروندی با ضریب آلفای 83/0 در طیف هفت درجه­ای لیکرت بوده است. داده های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفته است. برای انجام محاسبات از نرم­افزار آماری SPSS17 استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داده است که همبستگی مستقیمی بین معنویت و بروز رفتارهای شهروندی دانشجویان در قرن حاضر وجود دارد. همچنین از بین مولفه­های متغیر مستقل تحقیق، به ترتیب سه متغیر پایبندی به انصاف، عمل به هنجارهای دینی و در نهایت پایبندی به اخلاق پیش­بینی کننده های مناسبی برای بروز رفتارهای شهروندی دانشجویان می­باشند.

 

کلید واژه­ها: معنویت، شهروند قرن 21.

 

منبع: نخستین همایش تخصصی رسانه و آموزش شهروندی. خرداد 90

+ نوشته شده در  جمعه سوم تیر ۱۳۹۰ساعت ۱۴:۱۷ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی نقش آموزش­های دانشگاهی در ایجاد و پرورش

ویژگی­های شهروند حرفه­ای از دیدگاه دانشجویان سال آخر رشته­­های

علوم انسانی (مقطع کارشناسی)

دانشگاه­­های آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران

 

دکتر اصغر شریفی، دکتر عبدالرحیم نوه­ابراهیم، فاطمه اسلامیه

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش آموزش­های دانشگاهی در ایجاد و پرورش ویژگی های شهروند حرفه­ای از دیدگاه دانشجویان سال آخر رشته ­های علوم انسانی (مقطع کارشناسی) دانشگاه­­های آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران در سال تحصیلی 88­-­­­87 انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر سال آخر رشته­های علوم انسانی (مقطع کارشناسی) واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران به تعداد (N=16746) بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول «گرجسی و مورگان» (n=413) نفر برآورد گردید که ابتدا به شیوه تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای و سپس تصادفی طبقه­ای انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته 47 گویه‌ای در مقياس هفت درجه­ای بوده است. روایی پرسش­نامه با مطالعه منابع و اخذ نظرات چند تن از اساتید باتجربه و صاحب­نظر بدست آمد. برای محاسبه پایایی آن نیز تعداد 35 پرسشنامه بین جامعه آماری (غیر از نمونه اصلی) توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب 0.97 برآورد گردیده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد، نمودار، میانگین، انحراف استاندارد و ... و آزمون­های استنباطی همچون آزمون تی تک نمونه­ای، آزمون تی برای دوگروه مستقل، آزمون لون، آزمون تحلیل واریانس و همچنین آزمون تعقیبی فیشر از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش­های دانشگاهی نقشی در ایجاد و پرورش ویژگی­های شهروند حرفه­ای در دانشجویان نداشته است. همچنین بین نظرات آزمودنی­ها در مورد نقش آموزش­های دانشگاهی در ایجاد و پرورش ویژگی­های شهروند حرفه­ای از نظر سن و وضعیت تاهل تفاوت معناداری مشاهده نشده است. اما بر حسب جنسیت تنها از نظر مولفه بهره وری تفاوت معناداری بین نمرات مشاهده شده است. همچنین بر حسب نوع دانشکده نیز تفاوت معناداری بین نمرات در مولفه­های تفکر خلاقانه، ارتباطات اجتماعی اثربخش و بهره­وری مشاهده شده است.

 

واژگان کلیدی: آموزش دانشگاهی­­، شهروند حرفه­ای، سواد عصر جدید، تفکر خلاقانه،ارتباطات اجتماعی اثربخش، بهره­وری.

 

منبع: فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی گرمسار. سال سوم. بهار ۱۳۸۸.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت ۱۹:۳۵ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  |