مقــــــــالات علمـــــــی مديـــــــريت آمــــوزشــــــــی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک­های مدیریت تعارض مدیران دانشگاهها 

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه 

 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک­های مدیریت تعارض مدیران دانشگاه­ها انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه ده کشور به تعداد 115 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 92 نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض «رابینز» (1994) مشتمل بر 30 گویه در طیف هفت درجه­ای لیکرت با ضریب آلفای 90/0 و پرسشنامه هوش هیجانی «بارآن» (1997) مشتمل بر 25 گویه در طیف پنج درجه­ای لیکرت با ضریب آلفای 91/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین مولفه­های هوش هیجانی و سبک­های مدیریت تعارض مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه ده کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بطوریکه 2/82 درصد تغييرات مدیریت تعارض را می­توان از طریق هوش هیجانی تبیین نمود.

 

واژگان کلیدی: مدیریت تعارض، هوش هیجانی، مدیران آموزش.

منبع: فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. سال 6. شماره 3. صص 83-69.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت ۲۲:۱۹ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی رابطه بین میزان برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگی­های سازمانهای یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت

 

صدیقه ملائیان و فاطمه اسلامیه

 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگیهای سازمان­های یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت سایپا یدک به تعداد ۱۰۴ نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» ۸۲ نفر برآورد گردیده است که این تعداد به شیوه تصادفی طبقه­ای ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسشنامه محقق ساخته سازمان یادگیرنده مشتمل بر 25 گویه و پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی «آلبرخت» مشتمل بر 35 گویه در طیف 5 درجه ای لیکرت بوده است. ضریب آلفای هر دو پرسشنامه در نمونه­ای 30 نفره به ترتیب برابر با 0.92 و 0.94 برآورد گردیده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داده است که بین میزان برخورداری از مولفه­های سازمان­های یادگیرنده با مولفه­های هوش سازمانی مدیران در شرکت سایپا یدک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نیز نشان داده است که از میان مولفه­های سازمان یادگیرنده، به ترتیب مهارت­های تفکر سیستمی، چشم­انداز مشترک، مهارتهای فردی، یادگیری تیمی و در نهایت مدل­های ذهنی پیش­بینی کننده­های مناسبی برای هوش سازمانی مدیران شرکت سایپا یدک خواهند بود.

 

واژگان کلیدی: سازمان یادگیرنده، هوش سازمانی، سایپا یدک.

منبع: فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی گرمسار. پاییز 89.

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت ۲۰:۰ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

کنکاشی بر دو مزیت رقابتی سازمان های قرن 21

 

صدیقه ملائیان و فاطمه اسلامیه 

 

اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند قرن بیست و یکم، تاکید بر دانش و اطلاعات است. برخلاف سازمان های گذشته، سازمان های امروزی دارای تکنولوژی پیشرفته بوده و نیازمند تسخیر، مدیریت و بهره برداری از دانش و اطلاعات بمنظور بهبود کارآیی، مدیریت و پیگیری تغییرات پایان ناپذیر هستند. دانش، ابزار قدرتمندی است که  می تواند تغییرات را درجهان بوجود آورده و نوآوری ها را ممکن سازد. امروزه مديريت دانش توجه رو به رشدي را از سوي دانشگاهيان و نيز افراد خبره و حرفه اي به سوي خود جلب کرده است. گستره مديريت دانش بسيار وسيع است و در برگيرنده هر دوي انتظارات سازماني و فاکتورهاي تکنيکي است. امروزه با اطمینان کامل می‌توان ادعا کرد که با استفاده از راه‌حل هوش سازمانی می‌توان قدرت رقابت‌پذیری یک سازمان را افزایش داد و او را از دیگر سازمان‌ها متمایز ساخت. این راه‌حل این امکان را به سازمان‌ها می‌دهد تا با بکارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره‌برداری نمایند. این راه امکان درک بهتر تقاضاها و نیازمندی‌های مشتریان و مدیریت ارتباط با آنان را میسر می‌سازد. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است تا مفاهیم هوش سازمانی و سازمان یادگیرنده و همچنین رابطه دو مولفه فوق مورد بررسی قرار گیرد.

 

کلید واژه: هوش سازمانی، سازمان یادگیرنده.

منبع: همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور. آذر ۹۰.

 

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت ۱۹:۴۴ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  |