مقــــــــالات علمـــــــی مديـــــــريت آمــــوزشــــــــی

بررسی رابطه بین سبک­های تفکر و یادگیری دانشجویان با خلاقیت آنها

دکتر اصغر شریفی، فاطمه اسلامیه، هوشنگ شريفي نمين

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک­های تفکر و یادگیری دانشجویان با خلاقیت آنها انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می‌باشد که تعداد آنها 900 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان» 269 نفر تعیین و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه سبک­های تفکر «استرنبرگ» مشتمل بر 24 سوال در سه بعد اجرایی، قانونگذار و قضاوتگر در مقیاس هفت گزینه­ای، پرسشنامه سبک­های یادگیری «کلب» مشتمل بر 12 سوال در چهار بعد یادگیری واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق‌یابنده در مقياس چهار گزينه­اي و پرسشنامه خلاقيت «عابدي» مشتمل بر 60 سوال در چهار بعد سيالي، ابتكار، انعطاف­پذيري و بسط در مقياس سه گزينه­اي بوده است. روایی هر سه پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه‌ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 86/0، 81/0 و 83/0 بدست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون کالموگروف اسمیرنف، t تک گروه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان داد که سبک تفکر غالب بیشتر دانشجویان، تفکر قانونگذار و سبک یادگیری آنها، یادگیری واگرا است. همچنین دانشجویان مورد مطالعه، گرایش زیادی به بروز خلاقیت دارند و رابطه معناداري بين سبکهای تفکر و یادگیری دانشجویان با خلاقیت آنها وجود دارد. در نهایت اینکه، به ترتیب مولفه­های سبک تفکر قضاوتی، سبک یادگیری همگرا، سبک تفکر قانونگذار، سبک تفکر اجرایی، سبک یادگیری واگرا و در نهایت سبک یادگیری انطباق یابنده پیش­بینی کننده­های مناسبی برای خلاقیت دانشجویان می­باشند.

کلید واژه‌ها: سبک­های تفکر، سبک‌های یادگیری، خلاقیت.

منبع: اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی. خرداد 93. دانشگاه تهران.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم خرداد ۱۳۹۳ساعت ۱۹:۵۲ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد و توسعه تفکر خلاقانه

فاطمه اسلامیه، لیلا رستمی، محمدعلی شریفی

 

هدف این مقاله تعیین جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد و توسعه تفکر خلاقانه بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان سال آخر هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهر گرمسار بوده است. حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران 97 نفر تعیین و نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بسته‌پاسخ با ضریب پایایی 79/0 بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های K-S و t تک‌نمونه‌ای و بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج به دست آمده که میزان تاثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر رشد و توسعه تفکر خلاقانه را بالاتر از متوسط جامعه نشان داده است، حاوی پیشنهادهایی کاربردی برای دست‌اندکاران آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای بوده است.

کليد واژگان: آموزش، فنی و حرفه‌ای، تفکر خلاقانه.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت ۱۹:۱۳ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی نقش رسانه­های آنلاین در شکل­گیری تفکر انتقادی جوانان

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه

 

ارزشمندترین دارایی و توانایی که تنها متعلق به آدمی است، قدرت اندیشه و تفکر اوست. در هزاره سوم، که با انواع و اقسام رسانه­های آنلاین همچون وبلاگ‌ها، ویکی‌ها، پادکست‌ها، فروم‌ها، کامیونیتی‌های محتوایی و میکروبلاگ‌ها مواجه هستیم و بیشتر اوقات خود را صرف استفاده از رسانه­های فوق می­نمائیم، برخورداری از نوعی تفکر تحت عنوان تفکر انتقادی، به منظور پردازش صحیح اطلاعات، در اولویت ویژه قرار می­گیرد. به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه­های آنلاین در شکل­گیری تفکر انتقادی جوانان انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد که تعداد آنها 1359 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول «کرجسی و مورگان» 297 نفر تعیین و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر 21 سوال در طیف چهار درجه­ای بوده است. روایی پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آن نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه­ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، برابر با 75/0 بدست آمده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون کالموگروف اسمیرنف، خی­دو و فریدمن از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که رسانه­های آنلاین تا حد زیادی موجب شکل­گیری تفکر انتقادی در جوانان شده است. بطوریکه استفاده از وبلاگ، بیشترین تاثیر را در زمینه فوق داشته و بعد از آن، چت­روم­ها و فیس بوک قرار گرفته‌اند.  

 

کلید واژه­ها: رسانه­های آنلاین، فیس بوک، چت­روم، وبلاگ، تفکر انتقادی.

منبع: مجموعه مقالات همایش روز رسانه های اجتماعی. تیر ۹۱.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت ۱۹:۴۵ بعد از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  | 

بررسی رابطه بین سبک تفکر دبیران با هوش معنوي دانش­آموزان دختر مدارس متوسطه شهر تهران

 

دکتر اصغر شریفی و فاطمه اسلامیه

 

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک تفکر دبیران با هوش معنوي دانش­آموزان دختر مدارس متوسطه شهر تهران بوده است. روش تحقیق با مفروضه‌های تحقیق همبستگی منطبق بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه دبیران و دانش­آموزان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران بوده است که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه «مورگان و کرجسی» تعداد 367 دبیر زن و 384 دانش­آموز دختر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش­های نمونه­گیری خوشه­ای و تصادفی طبقه­ای ساده از بين جامعه آماري انتخاب شده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه سبک­های تفکر «استرنبرگ» شامل 24 سوال در سه بعد اجرایی، قانونگذار و قضاوتگر بر روی مقیاس هفت درجه­ای و پرسشنامه محقق ساخته هوش معنوی الهام گرفته از نظریات هوش معنوی آمرم و دمیر، 2007؛ کینگ، 2007؛ نازل، 2004؛ ويگلزورث، 2004؛ زوهر و مارشال، 2000؛ لمن، 2001 و سیسک، 2001  در 11 مولفه و 58 گویه بر روی مقیاسی چهار درجه­ای (از هرگز تا همیشه) بوده است. روایی هر دو پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه­ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 84/0 و 79/0 بدست آمده است. داده­های گردآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی همچون آزمون K-S، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه ورود همزمان و به کمک نرم­افزار آماری SPSS و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یافته ها نشان دادند که بين سبک تفکر دبیران با هوش معنوی دانش­آموزان مدارس متوسطه شهر تهران رابطه معناداري وجود دارد و 5/45 درصد تغييرات هوش معنوی دانش­آموزان را متغير سبک­های تفکر تبيين مي­كند.

 

کلید واژه­ها: سبک­های تفکر، هوش معنوی، معلمان، دانش­آموزان.

منبع: مجموعه مقالات همایش ملی روانشناسی تربیتی. خرداد 91. 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم تیر ۱۳۹۱ساعت ۰:۴۰ قبل از ظهر  توسط فاطمه اسلامیه  |